Zobacz nasz profil na Facebooku
Nasza szkoła jest ok
Dyskusyjny Klub Książki
Mądra szkoła czyta dzieciom
Uczymy się z TIK
Szkoła promująca zdrowie
Nauczycielska Akademia Internetowa
Edukacja przez szachy w szkole
Edukacja przez szachy w szkole

„Czytanie to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito w Płocku
im. Wisławy Szymborskiej

I. O naszej szkole:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito w Płocku jest 8 - letnią szkołą prywatną na prawach szkoły publicznej.
Oznacza to, że:

 • zgodnie z ustawą system kształcenia opiera się na dwóch etapach: edukacja wczesnoszkolna klasy I-III oraz nauczanie przedmiotowe klasy IV - VI;
 • realizujemy podstawę programową obowiązującą w szkole publicznej, przy czym rozszerzyliśmy ją o dodatkowe treści i zajęcia w zakresie m.in. języka angielskiego;
 • realizujemy wyznaczoną ilość godzin: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, informatyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego oraz edukacji muzycznej i plastycznej w sposób zintegrowany zgodnie z dopuszczalnymi przez rozporządzenie wytycznymi;
 • jesteśmy objęci nadzorem Kuratorium Oświaty;
 • realizujemy obowiązek szkolny na szczeblu szkoły podstawowej.

II. Filozofia szkoły:
Poznanie drogą do sukcesu – podstawą efektywnej pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela jest poznanie swoich uczniów pod wieloma aspektami. W celu dobrania odpowiednich metod nauczania i uczenia się nauczyciel diagnozuje uczniów pod kątem: wzorca uczenia się (wzrok, słuch, ruch) oraz pod kątem inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Wszystko jest inspiracją – inspiracja jest wszystkim – nauczyciele w szkole Cogito są otwarci na różnorodność, która ich otacza. Kształtując postawę twórczą swoich uczniów, sami mają szerokie horyzonty. Projektując lekcje szukają inspiracji i korzystają z różnych metod i systemów pedagogicznych:

 • Pedagogika C. Freineta;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone;
 • Metoda M. Montesorii;
 • Metody aktywizujące: poszukiwanie, odkrywanie, eksperymentowanie;
 • Pedagogika J. Deweya;
 • Metoda projektu;
 • Metody alternatywne: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Glottodydaktyka;
 • Ćwiczenia z gimnastyki mózgu Paula Dennisona;
 • Arteterapia – wykorzystanie sztuki do oddziaływania wychowawczego, terapeutycznego.

Edukacja bez wychowania nie istnieje - celem szkoły jest edukacja poprzez wyposażenie w taki bagaż wiedzy i umiejętności, by uczeń potrafił funkcjonować w społeczeństwie. Nie można zapominać, iż uczeń to młody człowiek, który kształtuje swoją osobowość. Nauczyciel w szkole Cogito to mistrz w przekazywanie wiedzy, ale także wychowawca, który wskazuje kierunek właściwego postępowania. Szkoła ma rozbudowany program wychowawczy.

Równowaga złotym środkiem kształcenia i wychowaniaszkoła współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania zachowując filozofię złotego środka dla prawidłowego rozwoju edukacyjnego i wychowawczego ucznia. .

III. Nasza szkoła to:

 • Kameralność – stawiamy na jakość, nie na ilość. Co roku tworzymy tylko jeden oddział, ilość uczniów 14-16 max.
 • Nowoczesne podejście do kształcenia poprzez:
  - Realizowanie programów uwzględniających najnowsze badania naukowe w zakresie pedagogiki, psychologii, dydaktyki;
  - Kadra pedagogiczna wraz z dyrekcją uczestniczą w licznych szkoleniach i konferencjach w celu aktualizowania i poszerzania wiedzy wychodząc z założenia, iż dobry nauczyciel kształci się przez całe życie.
  - Stosowanie narzędzi TIK w nauczaniu: tablica multimedialna wraz z programami edukacyjnymi, rzutnik, kamera, komputer, aparat, e-dziennik.
 • Nauka przez doświadczanie – wykorzystanie metod aktywizujących w celu poruszania odpowiednich do wzorców uczenia się uczniów zmysłów (wzrok, słuch, ruch), by edukacja była dla nich ciekawa i efektywna.
 • Sztuka nośnikiem edukacji i rozwoju:
  - Organizowanie przestrzeni do przeżywania sztuki: teatr, kino, koncerty, zajęcia arteterapeutyczne;
  - Sztuka w edukacji – przestrzeń edukacyjna projektowana jest w sposób wykorzystujący wiedzę na temat mózgu człowieka i jego potrzeb, ku jak najlepszym efektom dydaktycznym – wystrój wnętrz, kolorystyka sal, muzyka na zajęciach podczas pracy intelektualnej (Mozart, muzyka relaksacyjna).

IV. Szkoła Cogito charakteryzuje się kształceniem i wychowaniem absolwenta, który wyróżnia się:

 • wysoką inteligencją emocjonalną – empatia, rozpoznawanie emocji oraz umiejętne radzenie sobie z nimi; zna swoją wartość, otwartość na innych i na nieznane, umiejętność nawiązywania pozytywnej relacji z innymi;
 • samodzielnym i twórczym myśleniem;
 • posiada wiedzę i umiejętności jak się uczyć;
 • posiada otwarty umysł i postawę twórczą;
 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje adekwatne zarówno do wymaganej podstawy programowej oraz własnych pasji i zainteresowań;
 • sztuka częścią szkoły i ucznia;
 • uczeń lubi szkołę.

              

Myślę więc... idę do Cogito

Copyright © by Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito. 09-402 Płock, ul. Żyzna 21A, tel. 24 365 05 26.