spinner

FAQ


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Z jakiego programu korzysta szkoła?

W Cogito pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN, jednak podchodzimy do niej elastycznie i z dużą refleksją. Naszym priorytetem jest przygotowanie dzieci do życia, we wciąż zmieniającym się świecie. Staramy się budować edukację zrównoważoną; stawiamy na kształtowanie kompetencji przyszłości – współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, inteligencji emocjonalnej, elastyczności myślenia. Mając takie zasoby, dzieciom dużo łatwiej i efektywniej przychodzi zdobywanie i korzystanie z wiedzy akademickiej.

Co zamiast podręczników?

W naszej szkole faktycznie nie korzystamy z jednego słusznego podręcznika, który każdy uczeń ma w plecaku. Jak w każdym obszarze, tutaj również ważna jest dla nas różnorodność. W klasach I-III materiały dydaktyczne tworzą nauczyciele, korzystając z otwartych zasobów wydawnictw, Internetu, szkoleń własnych i różnych pomocy dydaktycznych. W klasach IV-VIII uczniowie zdobywają wiedzę, korzystają z książek rekomendowanych przez nauczycieli, które znajdują się w bibliotece oraz z zasobów Internetu. W szkolnej bibliotece znajdują się podręczniki, ale nie jest to jedno wybrane wydawnictwo. Oznacza to, że np. poszukując zagadnień z historii, uczeń bierze do ręki trzy różne podręczniki, wyszukuje informacje i jeszcze musi je porównać, a to świetny pretekst do naturalnej, niesterowanej przez dorosłych dyskusji.

Dlaczego w szkole nie ma ocen?

W naszej szkole nie ma ocen tradycyjnych, bo one nie służą procesowi ucznia się. Uczniowie, nauczyciele i proces w którym uczestniczą, nie mogą zostać sprowadzone do cyfr. Dlatego staramy się, aby ocenianie było dialogiem, a ocenianie kształtujące daje nam taką możliwość.

W klasach I-III jest informacja zwrotna – dla uczniów ustna na bieżąco, aby mieli jasność w swoim procesie edukacji. Ponadto raz na trzy tygodnie, każdy z uczniów i rodziców otrzymuje informację zwrotną na e-dzienniku z poszczególnych edukacji. Na semestr i zakończenie roku szkolnego nauczyciele przygotowują obszerną informacja zwrotna, będąca podsumowaniem danego etapu. Na tym poziomie nie ma żadnych ocen wyrażanych cyframi. Nie wymagają tego przepisy prawa oświatowego.

Na etapie IV-VIII na zakończenie roku szkolnego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, musimy mieć ocenę wyrażoną cyfrą i tak też się dzieje. W procesie uczenia się uczniowie nie są oceniani stopniami, otrzymują punkty, kiedy zamykają jakiś dział/etap/blok. Wówczas odbywa się edukatorium punktowane, wtedy też sami decydują jaki poziom trudności wybierają i czy chcą korzystać z pomocy naukowych, czy nie. Później z zebranych punktów procentowo wyliczamy ocenę końcoworoczną.

Czy dziecko da sobie radę w liceum?

W Szkole Cogito staramy się tworzyć środowisko edukacyjne, w którym każdy uczeń może rozwijać swój indywidualny potencjał. Budujemy edukację zrównoważoną; wyposażamy młodych ludzi zarówno w wiedzę akademicką, znajomość języków obcych i umiejętności specjalistyczne, jak i kompetencje miękkie bazujące na rozwoju społeczno – emocjonalnym (samoświadomość, komunikację, umiejętność zarządzania emocjami i czasem, odporność na stres, współdziałanie). Tak tworząc edukację, spodziewamy się, że nasz absolwent nie tylko będzie sobie świetnie radził w jakiejkolwiek szkole ponadpodstawowej, ale będzie również człowiekiem odpowiedzialnym za swoje działania, kreatywnym, z wysoką inteligencją emocjonalną, empatią i poczuciem własnej wartości. Człowiekiem gotowym na wyzwania współczesnego świata.

Czego oczekujemy od rodziców?

Od rodziców oczekujemy kontaktu z nami, współpracy i zaufania, abyśmy wspólnie mogli się troszczyć o rozwój dzieci , być dla nich przewodnikami wprowadzającymi je w świat dorosłych. Zależy nam, aby rodzice znali i akceptowali wizję pracy szkoły. Chcemy otwartej i szczerej komunikacji; aby pytania i wątpliwości były kierowane bezpośrednio do adresatów. Chcielibyśmy również, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Co to jest edukatorium i czemu ma służyć?

Edukatorium jest formą pracy na lekcji, podczas której to uczeń jest odpowiedzialny za swój rozwój, nauczyciel zaś, odpowiada za stworzenie optymalnych warunków do tego rozwoju. Podczas pracy metodą edukatorium, uczniowie dochodzą do wiedzy, rozwiązują problemy, pracują nad wyznaczonymi celami. Treści są zindywidualizowane pod kątem zakresu, zaś uczniowie mogą pracować w jednym czasie nad różnymi treściami, a nauczyciel pełni rolę tutora, wspierającego uczniów w razie powstałych trudności.

Praca metodą edukatorium jest oparta na współpracy i współdziałaniu, ponieważ najczęściej uczniowie pracują w grupach. W takiej formie odbywa się również często sprawdzanie wiedzy, które jest podsumowaniem danego bloku tematycznego, podczas którego uczniowie wykorzystują swoją wiedzę, rozwiązując jakiś problem, czy tworząc materiały dydaktyczne (np. gry, karty pracy).

Czym są projekty i czemu mają służyć?

Projekty są przekuwaniem wiedzy teoretycznej w umiejętności praktyczne; są rodzajem pomostu między wiedzą szkolną, a wykorzystaniem jej w prawdziwym życiu. Raz w semestrze uczniowie w zespołach realizują zadania, rozwiązują jakiś problem uzgodniony z zespołami nauczycieli – to projekty międzyprzedmiotowe. Są również projekty przedmiotowe po zakończonym dziale, czy semestrze. Efekt końcowy uczniowie prezentują na forum, stając się nauczycielami dla innych. Na prezentacje projektowe, raz w roku, uczniowie zapraszają swoich rodziców.

Jak wygląda nasz stosunek do telefonów komórkowych i smartfonów?

Świat cyfrowy jest jednym ze źródeł wiedzy o świecie, a naszym zadaniem jest nauczyć dzieci, jak z tego rozsądnie korzystać. W szkole jest zasada, że jeśli uczeń ma ze sobą telefon komórkowy, to odkłada go do koszyczka na biurku nauczyciela. Jeśli podczas edukatorium jest potrzeba znalezienia informacji poza źródłem książkowym, może wyjąć telefon i poszukać odpowiedzi. Często odpowiedzi na to samo pytanie nie są jednakowe, a to świetna okazja do analizy i dyskusji w grupie. W ten sposób dzieci uczą się, jak radzić sobie z pracą w chaosie informacyjnym oraz weryfikować i sprawdzać wiarygodność tego, co czytają w sieci.

Jacy specjaliści pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

W szkole pracują z nami psycholożki, oligofrenopedagożki, terapeutki SI i logopedka. Współpracujmy z neurologopedką, fizjoterapeutką i terapeutką widzenia. Bezpośredni nadzór na zespołem terapeutyczno – wspomagającym ma dyrektor merytoryczna – pedagożka specjalna, neuroterapeutka, trenerka.

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, w związku z czym przyjmujemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodnie z zapisem statutowym, w jednej klasie może być dwójka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wówczas taka klasa otrzymuje wsparcie nauczyciela wspomagającego – psychologa lub oligofrenopedagoga. Ponadto, w zależności od potrzeb i zapisu w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, dzieci są objęte zajęciami terapeutycznymi i korzystają z rewalidacji, terapii pedagogicznej, psychologicznej, Terapii Integracji Sensorycznej, TUS, terapii logopedycznej i neurologopedycznej, fizjoterapii, terapii widzenia, dogoterapii.

Jaka jest oferta zajęć dodatkowych?

W naszej ofercie mamy trzy rodzaje zajęć dodatkowych – obowiązkowe, które są integralną częścią planu – w klasach I-III: szachy, warsztaty psychoedukacyjne, filozofia, w klasach IV-VI – warsztaty psychoedukacyjne i filozofia. Ponadto, uczniowie dodatkowo mogą skorzystać z koła matematycznego, polonistycznego, językowego (język angielski i hiszpański), biologicznego, fizyczno-chemicznego, dziennikarskiego, teatralnego, sks (młodsi – piłka nożna, starsi – siatkówka) i Odysei Umysłu. Współpracujemy również z instytucjami zewnętrznymi, które oferują ceramikę, robotykę i zajęcia informatyczne.

Dlaczego szkoła wprowadziła zajęcia z psychoedukacji jako obowiązkową godzinę?

We współczesnym świecie nie wystarcza wysoki iloraz inteligencji by zapewnić człowiekowi sukces w życiu. Potrzebne są predyspozycje warunkujące umiejętną współpracę w zespole, oparte na samoświadomości oraz umiejętności odczytywania i rozumienia komunikatów innych ludzi, a co najważniejsze umiejętność balansowania między tym czego ja potrzebuję, a czego oczekują ode mnie inni. Wielu ludzi przejawia wysoką inteligencję poznawczą, która nie idzie w parze z dojrzałością emocjonalną. Dlatego jako zajęcia obowiązkowe wprowadziliśmy psychoedukację, warsztaty podczas których uczniowie mają okazję rozwijać inteligencję emocjonalną – wiarę w siebie, ciekawość, intencjonalność, samokontrolę i samoświadomość, umiejętności komunikacyjne i współdziałania.

Dlaczego nie ma prac domowych, czy dzieci zdążą się wszystkiego nauczyć?

Śledząc literaturę psychologiczną poświęconą motywacji oraz rozwojowi dzieci w kontekście najnowszych badań nad mózgiem, nie ma żadnych dowodów na to, że dodatkowa praca w domu przynosi jakiekolwiek korzyści, wręcz przeciwnie. Dlatego w naszej szkole zajęcia są tak zaplanowane, ale uczniowie zdążyli opanować i przećwiczyć poszczególne zagadnienia w szkole, a po wyjściu z niej, mogli się cieszyć życiem rodzinnym, towarzyskim i rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań pozaszkolnych. Do klasy V prac domowych nie ma w ogóle, zaś od klasy VI uczniowie otrzymują tzw. prace długoterminowe, zazwyczaj z miesięcznym terminem realizacji, ale na ich wykonanie również jest czas w szkole, na dodatkowej godzinie, tzw. warsztatowni.

Czy mundurki są obowiązkowe?

W szkole obowiązuje tzw. Cogitówka – koszulka polo z logo szkoły. Dół stroju szkolnego jest dowolny. Uzgodniliśmy wspólnie z uczniami (podczas obrad Okrągłego Stołu), że Cogitówki obowiązują od poniedziałku do czwartku, w piątek uczniowie mogą być ubrani zgodnie z własnym pomysłem.

Co to jest OK zeszyt?

OK zeszyt jest jednym z elementów oceniania kształtującego, które funkcjonują w naszej szkole. To zeszyt ucznia (w formacie A4), który składa się z pewnych elementów: celów zajęć, kryteriów sukcesu (tzw. nacobezu) czyli konkretnych czynności, które prowadzą do osiągnięcia celu, notatki własne ucznia (pomocne są fiszki, na których nauczyciele wskazują źródła, z których można skorzystać robiąc własną notatkę), refleksja ucznia i ewentualna informacja zwrotna od nauczyciela (wskazanie co jest ok, a co należy poprawić i jak to zrobić). Korzystanie z zeszytów OK czyni każdego z uczniów autorem swojego procesu uczenia się – uczy ich planowania, zarządzania czasem, aktywizuje, powoduje, że uczeń nabiera poczucia sprawstwa, wiary w swoje kompetencje, a tylko w ten sposób może nauczycie się odpowiedzialności za swoje działanie.

WYŚLIJ TWOJE PYTANIE

DANE TELEADRESOWE

09-402 Plock, ul. Żyzna 21A
Telefon: 0048 24 365 05 26
GSM: 0048 663 216 169
Numer konta: PKO Bank Polski
84 1020 3974 0000 5902 0178 0626

NAPISZ DO NAS

WYŚLIJ